ประเภท
   คำค้น

 
 
กฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์
พระราชบัญญัติ
  พระราชบัญญัติ การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562
  พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  พระราชบัญญัติ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
  พระราชบัญญัติ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
  พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550
  พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ.2548
  พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
  พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546
  พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543
  พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
  พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
  พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
  พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2537
  พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การการค้าโลก พ.ศ. 2537
  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
  พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
  พระราชบัญญัติ สิทธิบัตร พ.ศ. 2522
  พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522
  พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
  พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509
  พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503
  พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499
  พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
  ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22

พระราชกฤษฏีกา

กฎหมายในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น
พระราชบัญญัติ
  พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560
  พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
  พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
  พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ. 2558
  พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
  พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554
  พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
  พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. 2553
  พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551
  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
  พระราชบัญญติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
  พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
  พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
  พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522
  พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

พระราชกฤษฏีกา

ประกาศ

ระเบียบ

ข้อบังคับ

กฎกระทรวง
  กฎกระทรวง
  กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
  กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560
  กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560
  กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560
  กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560
  กฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560