พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 09 กันยายน 2558 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 132 ตอนที่ 87 ก ราชกิจจานุเบกษา 9 กันยายน 2558
จำนวนมาตรา/ข้อ : 6 มาตรา
Download File :
   เกี่ยวข้อง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า พ.ศ. 2498
เอกสารแนบท้าย
พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การคลังสินค้า (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558
คำพิพากษา
คำวินิจฉัย
ความเห็นทางวิชาการ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559
แก้ไขโดย นางสาวรัตน์ชนก ทองใบอ่อน
อ่าน 984 คน
download 58 คน