พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 11 ตุลาคม 2542 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 116 ตอนที่ 94 ก ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2542
จำนวนมาตรา/ข้อ : 107 มาตรา
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2562
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1142 คน
download 23 คน