พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2535 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่มที่ 108 ตอนที่ 199 ฉบับพิเศษ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2534
จำนวนมาตรา/ข้อ : 123 มาตรา
Download File :
คำพิพากษา
คำวินิจฉัย
ความเห็นทางวิชาการ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
แก้ไขโดย นางสาวรัตน์ชนก ทองใบอ่อน
อ่าน 697 คน
download 60 คน