พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 05 กันยายน 2534 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 108 ตอนที่ 156 ลงวันที่ 4 กันยายน 2534
จำนวนมาตรา/ข้อ : 75 มาตรา
Download File :
  
พระราชกฤษฏีกา
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 9072 คน
download 1083 คน