พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 10 สิงหาคม 2503 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 77 ตอนที่ 66 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2503
จำนวนมาตรา/ข้อ : 60 มาตรา
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 1071 คน
download 44 คน