พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 01 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 134 ตอนที่ 79 ก ราชกิจจานุเบกษา 31 กรกฎาคม 2560
จำนวนมาตรา/ข้อ : 29 มาตรา
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 797 คน
download 23 คน