ประเภท
   คำค้น

 
 
 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับน้ำมันปาล์มในถังเก็บ
  >>>
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
  ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเปรียบเทียบคดีและการปล่อยชั่วคราวและการจ่ายเงินสินบนรางวัล >>>
 
สรุปมาตรการ ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล
  >>>
 
คู่มือมาตรการกำกับดูแลกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ
  >>>
 
คู่มือปฎิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายของกรมการค้าภายใน
  >>>
 
เอกสารประกอบการสัมมนา
  เอกสารประกอบการสัมมนา วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 โดยกองหลักนิติบัญญัติ และสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน >>>
 
สมุดภาพอินโฟกราฟิกกฎหมาย Law Infographics
  สมุดภาพอินโฟกราฟิกกฎหมาย Law Infographics เป็นสมุดที่กล่าวถึงเรื่องกฎหมายในด้านต่างๆของภาครัฐ >>>
 
แนวทางการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและรูปแบบการยกร่างคำสั่ง
  >>>
 
การร่างกฎหมายและแบบของกฎหมาย
  คู่มือเบื้องต้น : การร่างกฎหมายและแบบของกฎหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา >>>
 
คำอธิบายกฎหมาย พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
  คำอธิบายกฎหมาย พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 โดย นายอดุลย์ ยุววิทยาพาณิชย์ >>>
 
คู่มือคำอธิบายการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
  >>>
 
คู่มือการมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน
  คู่มือการมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน >>>
 
การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน
  การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน >>>
 
สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ
  สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ >>>
 
บันทึกข้อความร่างตัวอย่างระเบียบประกาศ
  ร่างตัวอย่างระเบียบประกาศเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ >>>
 
ปัญหาจากข้อหารือกฎหมายที่น่าสนใจ
  หารือ เกี่ยวกับการคิดค่าปรับและการงดหรือลดค่าปรับในช่วงระยะเวลาตรวจรับงาน >>>
 
บันทึกข้อความมาตรการในการกำกับดูแล
  มาตรการในการกำกับดูแลการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ >>>
 
การยืนยันร่างกฎหมาย
  การยืนยันร่างกฎหมายที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการตรวจรับแล้ว และการเสนอความของส่วนราช >>>
 
บันทึกข้อความคำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
  บันทึกข้อความคำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ >>>
 
ขอหารือวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ
  ขอหารือวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน >>>
 
การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย RIA
  การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย RIA กับการปฏิรูปกฎหมาย >>>
 
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
  >>>
 
คำวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
  คำวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย >>>
 
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  เรื่อง สถานะของประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ >>>