พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า พ.ศ. 2498

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 20 เมษายน 2498 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 72 ตอนที่ 29 ลงวันที่ 19 เมษายน 2498
จำนวนมาตรา/ข้อ : 36 มาตรา
Download File :
   เกี่ยวข้อง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขโดย นางสาวบุษยา ยามี
อ่าน 2240 คน
download 117 คน