ประเภท
   คำค้น

 
 

           ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการ
              ดูแลระบบการค้ากลไกตลาดรักษาความเป็นธรรมทางการค้า และ
              คุ้มครองผู้บริโภค ให้สอดคล้องกับการค้า การลงทุน
              และแนวทางของนานาประเทศ
           ศึกษา วิเคราห์ และพัฒนากฎหมาย และกำหนดแนวทางการบังคับใช้
              กฎหมาย กฎระเบียบ กติกาทางการค้านิติกรรมสัญญา
              รวมทั้งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
           วินิจฉัย ให้ความเห็น และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย
              กฎ ระเบียบวินัย และการลงโทษทางวินัย มาตรการทางการค้า
              นิติกรรมสัญญา การสืบสวน การสอบสวน และการดำเนินคดี
           ดำเนินการสืบสวน สอบสวน ดำเนินคดี รวมทั้งนิติกรรมสัญญา
              ตลอดจนดำเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย
           ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
              ของกรม และกฎหมายยอื่นที่เกี่ยวข้อง
           ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่น
              ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย