พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 27 เมษายน 2509 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 83/ตอนที่ 38/หน้า 317/26 เมษายน 2509
จำนวนมาตรา/ข้อ : 61 มาตรา
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1122 คน
download 43 คน