พระราชบัญญัติ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 22 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 136 ตอนที่ 67 ก ราชกิจจานุเบกษา 22 พฤษภาคม 2562
จำนวนมาตรา/ข้อ : 72 มาตรา
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 824 คน
download 70 คน