พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 21 ธันวาคม 2537 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่มที่ 111 ตอนที่ 59 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2537
จำนวนมาตรา/ข้อ : 78 มาตรา
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1333 คน
download 86 คน