ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอื่นๆ -> ข้อบังคับกระทรวงการคลัง
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 27 กันยายน 2557 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1367 คน
download 104 คน