พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ. 2558

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 22 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 132 ตอนที่ 4 ก ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 22 มกราคม 2558
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1133 คน
download 25 คน