พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การการค้าโลก พ.ศ. 2537

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 29 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 111 ตอนที่ 62ก ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2537
จำนวนมาตรา/ข้อ : 5 มาตรา
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 1169 คน
download 45 คน