พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 12 พฤษภาคม 2543 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 117 ตอนที่ 41ก ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2543
จำนวนมาตรา/ข้อ : 45 มาตรา
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 1114 คน
download 54 คน