พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 08 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 127/ตอนที่ 75 ก/หน้า 38/7 ธันวาคม 2553
จำนวนมาตรา/ข้อ : 31 มาตรา
Download File :
  
ระเบียบ
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 3766 คน
download 117 คน