ประเภท
   คำค้น

 
 

  กองกฎหมาย เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมการค้าภายใน มีความเป็นมา ดังนี้

       ปี พ.ศ. 2534  มีฐานะเป็นฝ่ายกฎหมาย  ในสังกัด กองแผนงานและวิชาการ 

          ปี พ.ศ. 2539  ยกฐานะฝ่ายกฎหมาย กองแผนงานและวิชาการ เป็นกลุ่มนิติการ ในสังกัดกองวิชาการและแผนงาน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2535

          ปี พ.ศ. 2541  ยกฐานะเป็นกองนิติการ ตามคำสั่งกำหนดหน่วยงานภายในของกรมการค้าภายใน โดยแบ่งโครงสร้างส่วนราชการเป็น 1 งาน 3 ฝ่าย ประกอบด้วย (1) งานธุรการ (2) ฝ่ายพัฒนากฎหมาย (3) ฝ่ายนิติการทั่วไป และ (4) ฝ่ายคดี

          ปี พ.ศ. 2542  มีฐานะเป็นกองนิติการ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2542 โดยแบ่งโครางสร้างส่วนราชการเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม ประกอบด้วย (1)  ฝ่ายบริหารทั่วไป (2) กลุ่มกฎหมายและระเบียบ (3) กลุ่มนิติกรรมสัญญา และ (4) กลุ่มงานคดีและอุทธรณ์

          ปี พ.ศ. 2545  มีฐานะเป็นกองนิติการ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2545 โดยปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (2) กลุ่มงานมาตรการและกฎหมาย (3) กลุ่มงานนิติกรรมสัญญา และ (4) กลุ่มงานปฏิบัติการรักษาความเป็นธรรมทางการค้า

          ปี พ.ศ. 2554  ยกฐานะเป็นสำนักกฎหมาย ตามคำสั่งกำหนดหน่วยงานภายในของกรมการค้าภายใน โดยแบ่งโครงสร้างส่วนราชการเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (2) กลุ่มงานมาตรการและกฎหมาย (3) กลุ่มงานนิติกรรมสัญญา (4) กลุ่มงานคดีและอุทธรณ์ และ (5) กลุ่มงานวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและคดีแพ่ง

          ปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 มีฐานะเป็นกองนิติการ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 โดยปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (2) กลุ่มมาตรการและกฎหมาย (3) กลุ่มนิติกรรมสัญญา (4) กลุ่มคดีและอุทธรณ์ และกรมการค้าภายในได้กำหนดกลุ่มงานภายในเพิ่มเติมอีก 1 กลุ่ม คือ กลุ่มวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและคดีแพ่ง