พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 31 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่มที่ 120 ตอนที่ 108ก ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2546
จำนวนมาตรา/ข้อ : 43 มาตรา
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 1186 คน
download 72 คน