พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 05 พฤษภาคม 2522 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 96 ตอนที่ 72 ฉบับพิเศษ ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2522
จำนวนมาตรา/ข้อ : 62 มาตรา
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 1161 คน
download 79 คน