พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 05 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 134 ตอนที่ 70 ก ราชกิจจานุเบกษา 7 กรกฎาคม 2560
จำนวนมาตรา/ข้อ : 92 มาตรา
Download File :
   ไปยกเลิก
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542
คำพิพากษา
คำวินิจฉัย
ความเห็นทางวิชาการ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 459 คน
download 57 คน