พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 01 มกราคม 2484 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 57/-/หน้า 958/30 ธันวาคม 2483
จำนวนมาตรา/ข้อ : 181 มาตรา
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1600 คน
download 68 คน