พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 10 พฤษภาคม 2522 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 96 ตอนที่ 74 ฉบับพิเศษ ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2522
จำนวนมาตรา/ข้อ : 25 มาตรา
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 1286 คน
download 121 คน