พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 04 ธันวาคม 2542 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 116 ตอนที่ 123ก ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2542
จำนวนมาตรา/ข้อ : 46 มาตรา
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 3275 คน
download 672 คน