พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. 2553

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 127 ตอนที่ 71 ก ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
จำนวนมาตรา/ข้อ : 37 มาตรา
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 854 คน
download 6 คน