พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 25 มกราคม 2551 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 125 ตอนที่ 21 ก ลงวันที่ 24 มกราคม 2551
จำนวนมาตรา/ข้อ : 67 มาตรา
Download File :
  
พระราชกฤษฏีกา
ประกาศ
  ไม่ระบุ
ระเบียบ
  ไม่ระบุ
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 12673 คน
download 144 คน