พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ.2548

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 13 พฤษภาคม 2548 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่มที่ 122 ตอนที่ 43 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2548
จำนวนมาตรา/ข้อ : 42 มาตรา
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 1035 คน
download 25 คน