พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 01 มกราคม 2500 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 73 ตอนที่ 95 ฉบับพิเศษ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2499
จำนวนมาตรา/ข้อ : 69 มาตรา
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 1456 คน
download 95 คน