พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 08 กุมภาพันธ์ 2499 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 763 ตอนที่ 13 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2499
จำนวนมาตรา/ข้อ : 22 มาตรา
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 999 คน
download 71 คน