พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 01 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 134 ตอนที่ 79 ก ราชกิจจานุเบกษา 31 กรกฎาคม 2560
จำนวนมาตรา/ข้อ : 33 มาตรา
Download File :
คำพิพากษา
คำวินิจฉัย
ความเห็นทางวิชาการ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 224 คน
download 3 คน