พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 09 กันยายน 2558 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 132 ตอนที่ 86 ก ลงวันที่ 8 กันยายน 2558
จำนวนมาตรา/ข้อ : 14 มาตรา
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 1094 คน
download 63 คน