พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 20 มกราคม 2547 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 121 ตอนที่ 8ก ลงวันที่ 19 มกราคม 2547
จำนวนมาตรา/ข้อ : 44 มาตรา
Download File :
  
ประกาศ
ข้อบังคับ
  ไม่ระบุ
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 3556 คน
download 59 คน