พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 27 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 136 ตอนที่ 69 ก ราชกิจจานุเบกษา 27 พฤษภาคม 2562
จำนวนมาตรา/ข้อ : 96 มาตรา
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1014 คน
download 146 คน