พระราชบัญญัติ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 10 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 136 ตอนที่ 29 ก ราชกิจจานุเบกษา 10 มีนาคม 2562
จำนวนมาตรา/ข้อ : 70 มาตรา
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 509 คน
download 23 คน