พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 02 พฤษภาคม 2522 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ตอนที่ 69 ฉบับพิเศษ ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2522
จำนวนมาตรา/ข้อ : 76 มาตรา
Download File :
  
ระเบียบ
คำพิพากษา
คำวินิจฉัย
ความเห็นทางวิชาการ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 793 คน
download 86 คน