พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 114 ตอนที่ 46 ก ลงวันที่ 10 กันยายน 2540
จำนวนมาตรา/ข้อ : 43 มาตรา
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557
แก้ไขโดย นางสาวบุษยา ยามี
อ่าน 701 คน
download 33 คน