พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 22 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๖๕/หน้า ๑/๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๗
จำนวนมาตรา/ข้อ : 78 มาตรา
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2557
แก้ไขโดย นางสาวบุษยา ยามี
อ่าน 1190 คน
download 48 คน