พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 31 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่มที่ 116 ตอนที่ 22ก ลงวันที่ 31 มีนาคม 2542
จำนวนมาตรา/ข้อ : 79 มาตรา
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 1177 คน
download 53 คน