พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : -
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
เอกสารแนบท้าย
ประกาศ กระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559
แก้ไขโดย นางสาวรัตน์ชนก ทองใบอ่อน
อ่าน 9209 คน
download 1766 คน