พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2539 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : 113 ตอนที่ 60 ก/หน้า 1/14 พฤศจิกายน 2539
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 3325 คน
download 356 คน