พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 03 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 119/ตอนที่ 99 ก/หน้า 14/2 ตุลาคม 2545
จำนวนมาตรา/ข้อ : 23 มาตรา
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 853 คน
download 46 คน