ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : -
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 27 มาตรา
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2557
แก้ไขโดย นางสาวบุษยา ยามี
อ่าน 1412 คน
download 96 คน