พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2537

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 04 กุมภาพันธ์ 2537 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 111 ตอนที่ 4ก ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2537
จำนวนมาตรา/ข้อ : 47 มาตรา
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 1081 คน
download 49 คน