พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 07 มกราคม 2551 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 125 ตอนที่ 3ก ลงวันที่ 7 มกราคม 2551
จำนวนมาตรา/ข้อ : 42 มาตรา
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 1165 คน
download 55 คน