พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 125/ตอนที่ 38 ก/หน้า 32/25 กุมภาพันธ์ 2551
จำนวนมาตรา/ข้อ : 66 มาตรา
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 942 คน
download 21 คน