พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 12 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 128 ตอนที่ 34 ก ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2554
จำนวนมาตรา/ข้อ : 17 มาตรา
Download File :
  
ระเบียบ
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 1281 คน
download 7 คน