พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 134 ตอนที่ 24 ก ราชกิจจานุเบกษา 25 กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนมาตรา/ข้อ : 132 มาตรา
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 913 คน
download 30 คน