พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 132 ตอนที่ 92 ก ลงวันที่ 25 กันยายน 2559
จำนวนมาตรา/ข้อ : 47 มาตรา
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 1104 คน
download 20 คน