ประเภท
   คำค้น

 
 
ขอหารือวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ
    บันทึก เรื่อง วันเริ่มใช้บังคับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
ดาวน์โหลดไฟล์ ->  ขอหารือวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ 
7 มิถุนายน 2543